Rekrutacja

Do udziału w bezpłatnych szkoleniach zapraszamy osoby bezrobotne, borykające się z problemem znalezienia pracy.

Osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, a w szczególności:

  • Osoby długotrwale bezrobotne
  • Osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
  • Młodzież w wieku 18-25 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym

1. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 17 maja 2010.

2. Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane będą w Biurze Projektu w Warszawie przy ul. Wspólnej 65A.

3. Aby zgłosić się do udziału w szkoleniu należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w Projekcie, a następnie w Biurze Projektu złożyć komplet wymaganych dokumentów:

  • Formularz rekrutacyjny – do pobrania ze strony internetowej lub biura projektu
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku osób pozostających w rejestrze powiatowego Urzędu Pracy łącznie ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat)
  • Zaświadczenie z MOPS lub GOPS (w przypadku osób korzystających z pomocy społecznej lub zagrożonych wykluczeniem społecznym)

4. O zakwalifikowaniu do projektu decydują: kompletność i poprawność formalna złożonych dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

5. Osoby zakwalifikowane do udziału w Szkoleniu zostaną o tym poinformowane telefonicznie przez Pracownika Biura Projektu.