kursy dla bezrobotnych

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy masz możliwość nieodpłatnie przeszkolić się w wybranym kierunku.
Jeśli Twój Urząd Pracy nie oferuje Szkolenia dla wybranej przez Ciebie profesji, a Zawód Barmana niestety nie często figuruje w ofercie szkoleniowej UP, zapraszamy do skorzystania ze SZKOLENIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM.

Co należy zrobić, aby uzyskać skierowanie na SZKOLENIE BARMAŃSKIE w MSBiS (osoby bezrobotne):

- Zarejestrować się w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Urzędzie Pracy

- Podczas spotkania z doradcą zawodowym zgłosić chęć podjęcia SZKOLENIA BARMAŃSKIEGO i wskazać naszą szkołę jako placówkę prowadzącą (aby zaoszczędzić czas warto skorzystać z możliwości pobrania lub uzupełnienia wymaganych dokumentów on-line)

- Upewnić się czy Urząd Pracy skontaktuje się z MSBiS czy też niektóre dokumenty należy dostarczyć osobiście (zależy to od danego UP)

- Odebrać skierowanie na szkolenie i z nim stawić się pierwszego dnia Szkolenia w MSBiS

Jeśli powyższa procedura stanowić będzie problem lub jest niezrozumiała, prosimy o kontakt ze Szkołą - chętnie pomożemy.

Uczestnicy SZKOLEŃ BARMAŃSKICH skierowani przez Urzędy Pracy korzystają z takich samych praw i przywilejów jak pozostali uczniowie MSBiS.

Na przestrzeni lat wykształciliśmy setki osób bezrobotnych. Współpracowaliśmy z Urzędami Pracy z terytorium całej Polski zarówno na poziomie Szkoleń w trybie indywidualnym jak i realizacji dużych grupowych projektów szkoleniowych. Referencje od w/w Urzędów znajdują się w siedzibach Szkoły i na życzenie zostaną udostępnione wniosokującym instytucjom.

W sprawach związanych z finansowaniem szkoleń w trybie indywidualnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.z 2008r Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).

Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00248/2005.