ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WYTYCZNE DLA KURSANTÓW I INTERESANTÓW

Koronawirus SARS-CoV-2 - nowe zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią - zgodnie z aktualnymi zaleceniami GIS i MZ wprowadzamy zwiększenie profilaktyki i ochrony zdrowia.

Ponieważ chcemy zapewnić wszystkim jak najlepszą ochronę, od 18 maja 2020 obowiązują następujące zasady:

 • obowiązkowa dezynfekcja rąk płynami dezynfekującymi oraz antybakteryjnymi w wejściu na teren MSBiS oraz w salach szkoleniowych i toaletach
 • obowiązek zakrywania nosa i ust maseczką

DYSTANS SPOŁECZNY

 • zachowanie bezpiecznej odległości min 1,5 metra od osób przebywających w jednym pomieszczeniu.
 • ograniczamy liczebność grup – zapewniamy odstęp między kursantami - w sali do ćwiczeń wyłączona zostaje połowa stanowisk - pomiędzy ćwiczącymi musi pozostawać puste stanowisko treningowe – max 8 osób.
 • stałe miejsce nauki - wybór jednego stanowiska szkoleniowego i miejsca siedzącego na cały okres szkolenia oraz korzystanie z jednego przydzielonego zestawu sprzętu barmańskiego
 • w sekretariacie szkoły przebywać może jeden interesant – prosimy o wchodzenie pojedynczo i zachowanie bezpiecznej odległości

 

 • ograniczenie zachowań towarzyskich na rzecz celów szkoleniowych i ćwiczeń oraz monitorowanie zgrupowań i liczby osób w trakcie i poza zajęciami szkolenia
 • przedmioty osobiste – w tym telefony komórkowe – należy trzymać przy sobie, nie odkładać w dowolnych miejscach przestrzeni wspólnej.

STAN ZDROWIA

 • przyjmujemy jedynie osoby zdrowe – wprowadzimy rutynowe bezdotykowe pomiary temperatury oraz obserwację/ wywiad na temat stanu zdrowia

DEZYNFEKCJA

 • zapewniamy płyny i spraye do dezynfekcji dłoni oraz powierzchni - dostępne dla każdego, w widocznych miejscach we wszystkich pomieszczeniach, w tym: w wejściu, toaletach, salach szkoleniowych i biurze.
 • codzienna dezynfekcja przestrzeni wspólnych w tym: stanowisk, blatów i sprzętu szkoleniowego – pomiędzy zajęciami.

Zachęcamy do płatności on-line poprzez stronę internetową www.msbis.com oraz wpłat przelewem bankowym.

 

Regulamin Szkoły oraz uczestnictwa w szkolenia i kursach


Niniejszy regulamin określa organizacyjne warunki działania Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów (MSBiS) i stanowi element oferty.

Znajomość określonych tu zasad oraz ich akceptacja stanowi warunek wpisu na listę kursantów MSBiS.
Wpłata zadatku (na konto lub w sekretariacie Szkoły) oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu, akceptację wszystkich jego postanowień oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

MSBiS prowadzi Szkolenia i Kursy, których pełna oferta znajduje się na stronie www.msbis.com, a niniejszy regulamin stanowi jej uzupełnienie.

§ 1
Zasady organizacyjne

 1. Zajęcia odbywają się przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem przerw świątecznych. W przypadku pojedynczych dni wolnych ustawowo, zajęcia są odrabiane po wcześniejszym porozumieniu z grupą i zgodnie z wolą większości uczestników.
 2. Liczba godzin zajęć przypisana jest dla każdego typu Szkolenia/ Kursu i podana w jego opisie w ofercie Szkoły prezentowanej na stronie www.msbis.com
 3. Podczas zajęć na terenie MSBiS mogą przebywać się wyłącznie uczestnicy Szkoleń, pracownicy Szkoły oraz od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 interesanci sekretariatu.
 4. Punktualność przybycia na zajęciach jest obowiązkowa, w uzasadnionych przypadkach spóźnienie może skutkować brakiem wstępu na trwające zajęcia.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego zajęcia.
 6. Dokumentacja Szkoleń/ Kursów, włącznie z wynikami egzaminów znajduje się do wglądu uczestnika w sekretariacie Szkoły.
 7. Szkoła przeprowadza anonimowe ankiety badające opinie uczestników, które wykorzystuje w planowaniu zmian i rozwoju swojej działalności.
 8. Z momentem rozpoczęcia nauki Kursanci MSBiS zyskują prawo do otrzymania rzetelnej wiedzy, podczas właściwie zorganizowanego procesu nauczania. Zyskują także prawo do aktywnego uczestniczenia w zajęciach,  sprawiedliwej oceny efektów nauczania, życzliwej opieki ze strony Instruktorów i konsultowania postępów w nauce.  Na wszelkie zgłoszone zastrzeżenia Szkoła zareaguje bezzwłocznie.
 9. Na terenie Szkoły obowiązuje właściwe i zgodne z normami społecznymi zachowanie. Wszystkie osoby przebywające w obrębie Szkoły mają prawo do poczucia bezpieczeństwa, poszanowania godności i ochrony przed ich naruszeniem. Osoby zachowujące się niewłaściwie, obraźliwie, utrudniające prowadzenie zajęć oraz naruszające prawa i uczucia innych, po uprzednim upomnieniu mogą zostać trwale wydalone ze Szkoły bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

 

§ 2
Liczebność grup

 1. MSBiS prowadzi regularne Kursy i Szkolenia w grupach od 4 do 15 osób. W wyjątkowych sytuacjach MSBiS dopuszcza przeprowadzenie zajęć w mniejszych lub większych niż podane grupach i tylko w przypadku, gdy liczba uczestników nie wpłynie na jakość zajęć i dostęp do pomocy dydaktycznych. Liczba osób w grupie nie ma wpływu na cenę Szkoleń i Kursów.
 2. MSBiS zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Szkolenia/ Kursu przed jego rozpoczęciem, w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych lub jeżeli liczba uczestników nie osiągnie podanego powyżej minimum. W takiej sytuacji MSBiS zaproponuje zapisanym osobom rozwiązania alternatywne: inny/ kolejny termin wybranego Szkolenia/ Kursu, zamianę na inne Szkolenie/ Kurs z oferty Szkoły. W przypadku niezaakceptowania żadnej propozycji MSBiS zwróci niewykorzystaną opłatę za Szkolenie/ Kurs.

 

§ 3
Zapisy i koszty Kursów/ Szkoleń

 1. Rezerwacja miejsca na liście uczestników Szkolenia/ Kursu jest równoznaczna z uiszczeniem wpłaty zadatku, gotówką w sekretariacie, przelewem na konto Szkoły lub płatnością on-line za pośrednictwem strony internetowej www.msbis.cfolks.pl.
 2. Ostatnia rata powinna zostać uregulowana nie później niż 3 dnia od momentu rozpoczęcia zajęć. W przypadku nieterminowych wpłat kolejnych rat  Szkoła zastrzega sobie prawo naliczenia ustawowych odsetek i usunięcia kursanta z zajęć.
 3. Uczestnik na własną odpowiedzialność może przystąpić do Szkolenia/ Kursu, w późniejszych niż pierwszy  dniach jego realizacji. Rozpoczęcie nauki w kolejnych dniach nie wpływa na cenę usługi oraz nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Szkoły.
 4. Wszystkie ceny Szkoleń i Kursów oraz przysługujące od nich rabaty prezentowane są w ofercie Szkoły na stronie internetowej. MSBiS zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jednak tylko w stosunku do terminów Szkoleń/ Kursów, na które nie rozpoczęła się jeszcze rekrutacja.
 5. Prezentowane ceny są całkowite i ostateczne, obejmują: właściwy podatek VAT od towarów i usług oraz koszty przygotowania i przeprowadzenia zajęć, egzaminy, korzystanie z sal, treningi indywidualne (jeśli opis Szkolenia/ Kursu nie stanowi inaczej), konsultacje z instruktorami oraz wydanie certyfikatów.
 6. Zasady zakupu miejsca na Szkoleniach/ Kursach za pomocą strony internetowej i płatności on-line określa Regulamin sklepu internetowego, będący uzupełnieniem niniejszego Regulaminu.

 

§ 4
Rezygnacja ze Szkolenia/ Kursu

 1. Z udziału w już zadatkowanym Szkoleniu/ Kursie uczestnik ma prawo zrezygnować do dnia rozpoczęcia jego realizacji. Wówczas zostaną mu zaproponowane rozwiązania alternatywne, włączając zwrot uiszczonej płatności.
 2. Jeśli Szkolenie/ Kurs już się rozpoczęło nieobecność kursanta (w pierwszym lub kolejnych dniach zajęć) nie jest podstawą do rezygnacji i zwrotu już uiszczonej opłaty, absencja nie zwalnia także z obowiązku wpłacenia całkowitej należności. W takim przypadku osoba nieobecna ma prawo skorzystać z zajęć przeprowadzanych w kolejnym terminie po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa w sekretariacie Szkoły.

 

§ 5
Egzaminy i zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia/ Kursu

 1. Egzaminy końcowe przeprowadzane są zgodnie z opisem danego typu Szkolenia/ Kursu na stronie www.msbis.cfolks.pl
 2. Certyfikaty/ Zaświadczenia poświadczające ukończenie Szkolenia/ Kursu z wynikiem pozytywnym tj. nabyciem wskazanych umiejętności oraz zaliczeniem egzaminów, otrzymuje każdy uczestnik, pod warunkiem uzyskania ocen pozytywnych z egzaminów końcowych.

 

W celu wyjaśnienia kwestii nieopisanych w regulaminie prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@msbis.com