Regulamin sklepu internetowego


Regulamin zakupów poprzez serwis msbis,com, określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Podmiot odpowiedzialny - Sprzedawca:
  Firma Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów, Patryk Le Nart, z siedzibą pod adresem Ul. Wspólna 65A, Warszawa 00-687, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5212831240, REGON 015230346, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Warszawie pod nr 2.14/00248/2005
 1. Kontakt:
  a)  Adres Sprzedawcy: Wspólna 65A, Warszawa 00-687
  b)  Adres e-mail Sprzedawcy: sekretariat@msbis.cfolks.pl
  c)  Numer telefonu Sprzedawcy: 22 425 54 66 lub 505 489 779
  d)  Numer faxu Sprzedawcy: 22 425 54 66
  e)  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 22 1910 1123 2600 6363 2121 0001
  f)  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  g)  Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie w godzinach: 9:00 – 17:00

§ 2
Definicje

 1. Klient - każdy podmiot i osoba fizyczna dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu i zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
 2. Sprzedawca – podmiot odpowiedzialny
 3. Serwis/ Sklep internetowy - strona internetowa i sklep internetowy prowadzone przez Sprzedawcę pod adresem internetowym msbis.com
 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usług lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Produkt / Usługa - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług.

§ 3
Warunki korzystania z usług

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową dowolnego typu,
 2. włączona obsługa plików cookies,
 3. zainstalowany program FlashPlayer,
 4. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 4
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę lub Produkt oraz koszt dostawy jeśli taka zaistnieje (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług. Jednakże po dokonaniu zakupu przez Klienta, cena usługi nie może zostać zmieniona.

§ 5
Zasady składania Zamówienia i przebieg transakcji płatności on-line

 1. Wybrać Produkt (kurs lub szkolenie) będący przedmiotem Zamówienia, a następnie datę kursu.
 2. Należy wybrać także liczbę uczestników, która brać będzie udział w szkoleniu, a następnie kliknąć przycisk „Wybierz”, aby dodać kurs/szkolenie do koszyka, po czym:
  a)  kliknąć „Zobacz koszyk”, aby sprawdzić jego zawartość, a następnie kliknąć „Przejdź do kasy”
  b)  Wpisać kod rabatowy - jeśli przysługuje
  c)  kliknąć „Zamówienie"
 3. W kolejnym kroku należy:
  a)  wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu - niezbędnych do wystawienia faktury,
  b)  wybrać metodę płatności: przelew tradycyjny lub płatność on-line
  c)  kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz potwierdzić zamówienie,
  d)  w przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24 wybrać formę płatności i dokonać niezbędnych operacji zgodnie z przedstawioną instrukcją. Regulamin serwisu obsługującego płatność na rzecz MSBiS dostępny jest pod tym adresem: https://przelewy24.pl/regulamin
  e) w przypadku przelewu bankowego na nasze konto - wykonać przelew na rachunek wskazany w potwierdzeniu zamówienia, wysłanym na adres email.
 4. poczekać na weryfikację wykonanej transakcji: informację o jej wyniku oraz potwierdzenie przelewu zostaną wysłane na wskazany adres email.

§  6
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu, następuje Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta deklaracji o zakupie wybranej usługi za pomocą formularza rezerwacji, mailowo lub telefonicznie, za moment dokonania zakupu uważa się chwilę zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy lub płatność gotówką w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi przez Sprzedawcę następuje po zaksięgowaniu płatności za usługę i zgodnie z wybranym przez Klienta wariantem tj. terminem realizacji usługi, wskazanym podczas składania zamówienia zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.
 6. Jeśli wybrany termin realizacji Usługi jest krótszy niż 14 dni, Klient poprzez dokonanie płatności wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827). Klient, który rozpocznie realizację kursu lub szkolenia w takim terminie traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 7. Jeżeli Klient wybrał Produkt ze sposobem dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. Uzupełnienie niniejszego paragrafu stanowi REGULAMIN SZKOŁY, określający warunki organizacyjne działania Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów (MSBiS)i stanowiący element jej oferty.

§  7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a)  w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b)  w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  c)  zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, po terminie rozpoczęcia realizacji Usługi, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia - w niniejszym Regulaminie, że po rozpoczęciu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 8
Reklamacja i gwarancja

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sprzedawcę należy zgłaszać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) oznaczenie Klienta (Kursanta) oraz reklamowanej usługi,
  b) wskazanie i uzasadnienie podstaw reklamacji,
  c) wskazanie zakresu żądania składającego reklamację.
 1. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca pozostawi ją nierozpatrzoną po uprzednim wezwaniu Klienta (Kursanta) za pośrednictwem poczty elektronicznej do jej uzupełnienia.
 2. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawca rozpatrzy doręczoną reklamację.
 3. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca prześle podjętą decyzję Klientowi (Kursantowi) za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane w po otrzymaniu przez Klienta odpowiedzi pozytywnej bądź negatywnej na złożoną reklamację.

§  9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§  10
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a)  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b)  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient (Kursant) korzystający z usług Sprzedawcy wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług;
 1. Sprzedawca będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów (Kursantów) i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim z wyjątkiem pracowników Sprzedawcy zobowiązanych zachować te dane w tajemnicy.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2017r.